Lover for Norsk Lhasa Apso klubb Avls retningslinjer for avl på Lhasa Apso
Protokoller og innkallinger Norsk Lhasa Apso Klubb  

Innkalling til Årsmøte i Norsk Lhasa Apso klubb 17.04.2021

Norsk Lhasa Apso Klubb

Ønsker velkommen til årsmøte lørdag 17. april
Møtet vil bli avholdt digitalt via Teams kl.14:00
Påmelding på mail til vidarornes@yahoo.com
innen fredag 16. april kl.17:00

Innkalling til årsmøte i Norsk Lhasa Apso Klubb
Vi ønsker velkommen til årsmøte i Norsk Lhasa Apso Klubb.

Dagsorden:
1. Konstituering av årsmøtet
a. Godkjenning av innkalling og saksliste
b. Valg av ordstyrer
c. Valg av referent
d. Valg av to protokollunderskrivere


2. Behandling av årsberetning for 2020.

3. Behandling av regnskap for 2020 med revisjonsberetning.

4. Behandling av budsjett for 2021.

5. Behandling av planer og aktivitet for 2021.

6. Behandling av innkomne saker.

7. Valg av
a. leder for 2 år
b. 1 styremedlem for 2 år.
c. 2 varamedlemmer for 1 år
d. Valgkomite på 3 medlemmer 1 år.
e. Revisor for 1 år.

Årsmøtet avholdes i henhold til kapittel 3 og 4 i lovenes § 10 til og med§ 18.

Vel møtt til årsmøtet i Norsk Lhasa Apso Klubb.

Med vennlig hilsen Styret i NLAK Ranja Blom Ørnes, sekretær

Årsberetning 2020

Styret for 2020 har bestått av følgende:
Leder Vidar B. Ørnes
Nestleder/Styremedlem Eli P. Sterri
Styremedlem Astrid Jæktvik
Styremedlem Ranja B. Ørnes
Styremedlem Frida Ørebæk
Vara Geir B. Ovesen
Vara Morten Sterri

Revisor Amanda Regnskap Skudeneshavn, Karmøy

Valgkomité
Morten Sterri
Monica Pettersen
Eva Lind
Det er pr. 19.03.21 totalt 83 medlemmer. Det er en økning på 8 medlemmer fra 2020, noe som vil si at vi har hatt en økning av medlemsmassen på over 10%.
Det har i 2020 vært avholdt flere styre/skypemøter i året som har gått, i tilegg har det vært mye korrespondanse pr. E-mail..
2020 har vært et spesielt år og alle planlagte NLAK utstillinger ble avlyst. Vi arrangerte 3 rasespesialer i 2020:
Rasespesialen Trondheim 28. juni
Rasespesial Lillehammer 16. august
Rasespesial Rogaland 29. september

Styret vil takke alle som har støttet oss og hjulpet oss med utførelsen av utstillingene.

Vi ønsker det nye styret lykke til med kommende oppgaver, og håper at folk stiller opp og støtter klubbens aktiviteter.

Med vennlig hilsen Styret i Norsk Lhasa Apso Klub

Valgkomiteens innstilling NLAK årsmøte 17. april 2021:

Styret
NLAK Leder : Vidar Ørnes På valg 2 år
Styremedlem: Astrid Jægtvik ikke på valg (1 år igjen)
Styremedlem: Eli P. Sterri Ikke på valg (1 år igjen)
Styremedlem: Ranja B. Ørnes På valg 2 år
Styremedlem: Leif Terje Iversen På valg 2 år (ny)
Varamedlem: Geir B. Ovesen På valg 1 år
Varamedlem: Morten Sterri På valg 1 år

Revisor: Økonomipartnes Skudeneshavn, Karmøy
Vara Revisor: Økonomipartnes Skudeneshavn, Karmøy

Valgkomite:
Morten Sterri 1 år
Monica Pettersen 1 år
Rosemary Larsen 1 år

Alle på valg er forespurt og sagt seg villig til å stå på valg.
Det var ikke kommet inn noen forslag til kandidater til styre verv innen fristen.
Valgkomiteen 2020 er bestått av : Monica Pettersen, Eva Lind, Rosemary Larsen, Morten Sterri

For Valgkomiteen Morten Sterri

Da det ikke er motkandidater til årets valg, så er det ikke behov for skriftlig valg.

Til årsmøtet i Norsk Lhasa Apso Klubb 2021

Revisjonsberetning 2020

Som valgt revisor i Norsk Lhasa Apso Klubb har jeg gjennomgått regnskapet for 2020.
Årsregnskapet er utarbeidet av klubbens kasserer og består av resultatregnskap og balanse.
Min oppgave ha vært å gi en uttalelse om det framlagte regnskapet for 2020.
Jeg har i denne sammenheng foretatt kontroll av bokføring og årsregnskapets balanse.
Regnskapet viser et underskudd på kr. 45.664
Det er etter min mening gjennomført en oversiktlig registrering av regnskapet.
Jeg kan ikke se at regnskapet innholder vesentlige feil eller mangler, og anbefaler at Årsregnskapet for 2020 godkjennes

Skudeneshavn, 10, Februar 2021

Jan Helge Gulliksen
Valgt Revisor.

Notat angående regnskap 2020

Det store underskuddet for 2020 skyldes av vi hadde kjøpt inn rosetter for kroner 55621,12(inkl, moms,fortolling etc)
Av disse rosettene er det kun brukt rosetter til de NLAK utstillingene vi hadde i 2020
P.g.a Covid-19 så ble ikke KHK utstillingen gjennomført og vi gikk på et tap der på rundt 80.000.

Balanserapport pr. 31,12,2020
NORSK LHASA APSO KLUBB
Org.nr. 995278421

  31.12.2020 31.12.2019
EIENDELER    
Omløpsmidler    
1460 Innkjøpte varer for videresalg
1910 Kasse
1920 Bankinnskudd
1921 Bankinnskudd Tippemidler
3.208,00
1.998,00
89.661,64
3.140,37

1.998,00
137.552,41
4.121,79
SUM EIENDELER
98.008,01
143.672,2
EGENKAPITAL OG GJELD    
Egenkapital    
Egenkapital (innskutt og opptjent)    
2050 Annen egenkapital
-143.672,2
-63.866,58
Årets resultat
45.664,19
-79.805,62
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)
90.008,01
-143.672,2
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
90.008,01
-143.672,2
Resultatrapport 2020
NORSK LHASA APSO KLUBB
Org.nr. 995278421
  2020 2019
Driftsinntekter    
3126 Salg av rosetter Tibethund
3128 Salg av rosetter KHK utstillingen
3211 Andre interne salg
3401 mva komp,nkk
3402 Tippemidler/Grasrotandel
3920 Medlemskontingenter
3961 Påmelding Rasespesialen
3962 Påmelding Tibethund
3963 Påmelding Karmøy utstillingen
515,81
0,00
1.925,00
10.611,00
4.120,05
22.250,00
6.929,00
5.976,00
0,00
2.186,04
14.326,31
0,00
20.689,00
4.120,05
19.300,00
3.076,00
23.105,00
158.404,00
Sum Inntekter
52.326,86
245.206,40
Driftskostnader    
6110 Toll og spedisjonskostnader
6490 Annen leiekostnad
6550 Driftsmaterialer
6581 Felleskonto KHK
6591 Kjøp av rosetter
6700 Revisjons og regnskapshonorarer
6800 Kontorrekvisita (Res)
6944 Porto Årsmøte
7141 Reisekostnader Rasespesialen
7143 reisekostnader Tibethund
7144 Reisekostnader Årsmøte
7163 Bevertning Rasespesialen
7164 Bevertning Tibethund
7430 Gaver, ikke fradrag
7431 Gaver og Premier Tibethund
7770 Bank og kortgebyrer
0,00
-1.846,25
-13.882,70
0,00
-55.621,12
-4.000,00
0,00
-194,00
-2.925,00
-3.500,00
-5.683,99
-288,05
0,00
-9.625,00
0,00
-443,50
-11.445,00
-4.797,78
0,00
-66.612,68
-40.662,88
-1.000,00
-734,60
-1.200,00
-2.150,00
-15.945,75
-13.201,10
-2.542,88
-3.260,56
0,00
-1.452,60
-429,50
Sum Kostnader
-98.009,61
-165.435,33
Driftsresultat
-45.682,75
79.771,07
Finansielle poster
8070 Renteinntekter
18,56
34,55
Årsresultat
-45.664,19
79.805,62
 
Budsjett NLAK 2021 (Korona Budsjett)
(Har tatt høyde for 2 NLAK s utstillinger men ikke KHK utstillingen)
 
Budsjett (Uten Korona rekstriksjoner)
(2 NLAKS utstillinger pluss KHK utstillingen)
Inntekter
       
 
Medlemskontigent
Tippemidler
Div.Salg
MVA komp
PM Utst.
22000
4 000,00
2 000,00
10 000,00
13 000,00
 
22 000,00
4 000,00
6 000,00
20 000,00
150 000,00
SUM  
51 000,00
 
202 000,00
Utgifter
       
 
Domene,web,revisjon etc
Kjøp av rosetter
Porto div
Reisekosnader
Kontor rek.
Bank Gebyrer
Møter etc
Bev Utstillinger
Gaver, premier (utst., div)
6 000,00
2 000,00
1 000,00
7 000,00
500,00
500,00
0,00
6 000,00
10 000,00
 
6 000,00
8 000,00
2 000,00
31 000,00
2 000,00
500,00
3 000,00
6 000,00
10 000,00
SUM  
33 000,00
 
68 500,00
 
Reultat 2021
18 000,00
 
133 500,00